قیمت ترشی صنعتی مخلوط

قیمت ترشی های صنعتی با کیفیت مناسب و مخلوطی از چند نوع سبزیجات مشخص بوده وب ا توجهب ه ترکیب آن تعیین می شود.هر نوع ترشی مخلوط صنعتی که با ترکیبات مختلفی تهیه و تولید می شود و بسته بندی می گردد دارای قیمت های مختلفی می باشد و می توان انواع ترشی های خوب […]

بیشتر بخوانید